CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN

Điều Khoản & Điều Kiện

1. Xác Nhận và Đồng Ý

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN ('JUN TRADING') cung cấp cho bạn việc sử dụng Website của JUN TRADING ('Web Site'), với điều kiện là bạn đồng ý và không thay đổi các điều khoản và điều kiện sau đây ('Điều Khoản và Điều Kiện'). Xin hãy đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện này. Bằng việc sử dụng Website này, bạn đang đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện được quy định tại đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không muốn tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn không được truy cập hoặc tải các nội dung trên Website này.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Toàn bộ các nội dung, văn bản, hình ảnh, dữ liệu, thông tin và các tài liệu khác ('Nội Dung') được hiển thị, có sẵn hoặc được đăng trên Website này, bao gồm bất kỳ nhãn hiệu hoặc quyền tác giả, đều là tài sản của JUN TRADING hoặc của chủ sở hữu có thẩm quyền và được pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ bảo vệ. Bạn đồng ý không vi phạm hoặc làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của JUN TRADING, cũng như không xóa bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc thông báo về quyền tài sản nào khác hiển thị trên Website này. Bạn không được phép dẫn chiếu đến, sao chép, bán, công bố, phân phối, sửa chữa, hoặc hiển thị Website này hoặc bất kỳ Nội Dung nào khi chưa có chấp thuận trước bằng văn bản của JUN TRADING.

3. Thẩm Quyền Sử Dụng và Ngăn Cấm Sử Dụng

Bạn phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng Website này. JUN TRADING có thể, tùy theo quyết định của riêng JUN TRADING, thay đổi, chỉnh sửa, dịch, tạm ngừng, ngăn cản việc truy cập hoặc chấm dứt Web Site, các Điều Khoản và Điều Kiện, Nội Dung hoặc bất kỳ đường dẫn nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không cần phải báo trước. JUN TRADING có thể tự quyết định việc chấm dứt việc bạn truy cập và sử dụng Website này vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không cần phải báo trước, vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cả lý do vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện này. Trong trường hợp bạn dẫn chiếu Website này đến website nào khác mà JUN TRADING phản đối, thì căn cứ trên thông báo phản đối của JUN TRADING, bạn đồng ý ngay lập tức chấm dứt việc dẫn chiếu đó. Ngoài ra, bạn đồng ý không dẫn chiếu bất kỳ trang hoặc ảnh của Website này trừ trang đầu tiên hoặc phần trên cùng của trang. Tại thời điểm này, JUN TRADING không thu phí cho việc truy cập hoặc sử dụng Website này, tuy nhiên, JUN TRADING bảo lưu quyền đặt ra hoặc sửa đổi các loại phí liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Website này vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không phải thông báo trước.

4. Giới Hạn Trách Nhiệm và Miễn Trừ

Bất kỳ và toàn bộ nội dung hiển thị trên Website này được đưa ra chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Bất kỳ sản phẩm nào của JUN TRADING và/ hoặc các công ty liên kết của JUN TRADING đều được bảo hành theo Điều kiện Bảo hành tiêu chuẩn của JUN TRADING và/ hoặc các công ty liên kế & các điều khoản, điều kiện mua bán khác được quy định trong Hợp đồng mua bán giữa JUN TRADING và Bên Mua. Website này, các nội dung và đường dẫn được cung cấp trên cơ sở "nguyên nghĩa và "sẵn có" , JUN TRADING không chịu trách nhiệm với những rủi ro xảy ra khi bạn sử dụng. JUN TRADING và các công ty liên kết của JUN TRADING không chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản thiệt hại hoặc tổn thất nào, bao gồm cả những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính hậu quả, cá biệt, không lường trước được, hoặc khoản bồi thường mang tính trừng phạt và/ hoặc mất doanh thu liên quan đến việc sử dụng Internet, Website này, các nội dung của Website hoặc các đường dẫn của Website. 

5. Bồi Hoàn

Bạn phải bảo vệ, bảo đảm và giữ cho JUN TRADING và các công ty liên kết, cán bộ, giám đốc, nhân viên và nhà thầu của JUN TRADING khỏi bất kỳ yêu cầu, khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí hoặc tổn thất nào, bao gồm cả chi phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Website này, thực hiện các hoạt động trực tuyến, vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc các giao kết hoặc giao dịch với người khác thông qua việc sử dụng Website này.

6. Luật Áp Dụng và Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp

Website này, các Điều Khoản và Điều Kiện và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các vấn đề nêu trên sẽ chỉ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam mà không cần xem xét đến việc xung đột các nguyên tắc pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Website này hoặc các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được giải quyết bởi hình thức trọng tài tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo Quy Tắc Trọng Tài. Địa điểm trọng tài là tại Hà Nội và ngôn ngữ sử dụng trong quá trình tố tụng trọng tài là tiếng Anh.

7. Trách nhiệm đối với ID Đăng Nhập và Thông Tin Người Dùng

Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm đối với việc duy trì thông tin tài khoản ID Đăng Nhập (bao gồm nhưng không giới hạn, mật khẩu, thông tin định danh người dùng duy nhất, thông tin cụ thể của người dùng tài khoản ID Đăng Nhập và tất cả các thông tin khác được sử dụng liên quan đến bất kỳ tài khoản ID Đăng Nhập của JUN TRADING) một cách bảo mật và đối với bất kỳ hành vi nào xảy ra do hậu quả của việc bạn trao quyền hoặc cho phép người hoặc thực thể khác sử dụng tài khoản ID Đăng Nhập của bạn. Bạn đồng ý rằng sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi trong trường hợp (i) tài khoản ID Đăng Nhập của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc (ii) tài khoản ID Đăng Nhập của bạn hoặc tài khoản ID Đăng Nhập của công ty mà bạn có trách nhiệm yêu cầu chấm dứt sử dụng ngay lập tức vì lý do nhân viên hoặc đại lý từ chức và/hoặc chấm dứt hợp đồng; và (iii) khi bạn biết có bất kỳ truy cập trái thẩm quyền vào tài khoản ID Đăng Nhập của bạn hoặc bất kỳ vi phạm về an ninh nào khác mà có thể ảnh hưởng đến Website này. Tuy nhiên, thông báo của bạn cho JUN TRADING về bất kỳ việc mất hoặc bị đánh cắp tài khoản Đăng Nhập ID, việc chấm dứt bất kỳ tài khoản ID Đăng Nhập JUN TRADING hoặc việc truy cập trái phép vào tài khoản ID Đăng Nhập của bạn sẽ không làm giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của bạn đối với bất kỳ thiệt hại, khiếu nại, và/hoặc trách nhiệm nào phát sinh từ việc việc sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích Website này.

8. Quy định khác

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có đủ thẩm quyền đại diện cho bất kỳ thực thể nào mà bạn đại diện để ký kết Điều Khoản và Điều Kiện này. Điều Khoản và Điều Kiện này cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh giữa các bên liên quan đến đối tượng điều chỉnh và thay thế toàn bộ các thỏa thuận hoặc giao kết trước đó. Điều Khoản và Điều Kiện này chỉ có thể do JUN TRADING toàn quyền quyết định việc sửa đổi. Nếu có bất kỳ quy định nào của Điều Khoản và Điều Kiện này bị tuyên bố là vô hiệu hoặc không thể thực thi được vì bất kỳ lý do nào, các quy định còn lại sẽ vẫn có giá trị và được thực thi đầy đủ. Nghĩa vụ của bạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Website này hay việc bạn sử dụng Website này và bất kỳ Nội Dung, hoặc các Điều Khoản và Điều Kiện này chấm dứt.

 

TOP