CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN

Chính sách bảo hành

1. Tiêu chuẩn bảo hành

Bảo hành sản phẩm ("Sản Phẩm"),  tuân thủ các quy định về bảo hành sau đây ("Quy Định Bảo Hành"). Xin lưu ý rằng Quy Định Bảo Hành này không áp dụng đối với các đơn đặt hàng đặc biệt.

Với việc mua hoặc sử dụng Sản Phẩm, Khách Hàng được xem như chấp thuận Quy Định Bảo Hành này bất kể các điều khoản bảo hành khác có thể có giữa khách hàng và JUN TRADING liên quan đến Sản Phẩm.

Một số Sản Phẩm có kèm theo giấy chứng nhận bảo đảm hoặc giấy bảo hành từ nhà sản xuất. Trong trường hợp này, xin lưu ý rằng giấy chứng nhận bảo đảm hoặc giấy bảo hành từ nhà sản xuất sẽ thay thế cho Quy Định Bảo Hành này và Quy Định Bảo Hành này sẽ không được áp dụng.

2. Phạm vi và thời hạn bảo hành

1. Đối với các Sản Phẩm được mua bởi Khách Hàng, JUN TRADING sẽ thay thế toàn bộ hoặc một phần Sản Phẩm hoặc sửa chữa Sản Phẩm miễn phí nếu Sản Phẩm đó bị hỏng, bị hư hại hoặc bị khiếm khuyết ("Khiếm Khuyết") do lỗi của JUN TRADING với điều kiện (i) có thông báo bằng văn bản chỉ rõ đầy đủ, chi tiết về Khiếm Khuyết của sản phẩm, mà các thông báo này thỏa mãn JUN TRADING và được gửi tới JUN TRADING trong thời gian bảo hành (như quy định trong điều khoản sau), và (ii) được JUN TRADING thừa nhận rằng các Khiếm Khuyết này là do lỗi của JUN TRADING.
Lưu ý rằng các trường hợp sau đây nằm ngoài phạm vi bảo hành:

(1)Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm sai cách so với cách thức sử dụng công nghiệp thông thường. Theo Quy Định Bảo Hành, sử dụng công nghiệp thông thường có nghĩa là việc sử dụng như một bộ phận của thiết bị sản xuất chung hoặc sử dụng nhằm mục đích thương mại hoặc ứng dụng công nghiệp, nhưng không bao gồm các phương tiện vận chuyển với mục đích vận chuyển người như ô tô, các loại phương tiện giao thông hoặc tàu thuyền, các thiết bị y tế với mục đích chữa trị và chẩn đoán bệnh cho người, các sản phẩm tiêu dùng được sử dụng trong gia đình nói chung như các thiết bị điện tử và các thiết bị điện.

(2)Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm trong các thiết bị hàng không vũ trụ, các thiết bị năng lượng hạt nhân hoặc các sản phẩm liên quan đến quân sự như vũ khí.

(3)Khiếm Khuyết do Khách Hàng bốc dỡ Sản Phẩm thiếu cẩn thận hoặc sai sót.

(4)Khiếm Khuyết do các thảm họa tự nhiên (bao gồm nhưng không giới hạn, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt).

(5)Khiếm Khuyết do không tuân thủ các chỉ dẫn, mục đích sử dụng, hướng dẫn sử dụng và lưu ý, điều kiện sử dụng, thiết kế hay các vấn đề khác liên quan đến Sản Phẩm được thể hiện trong Catalog; hoặc trong bất kỳ thông báo hay các mô tả khác trong các tài liệu đi kèm với Sản Phẩm (hoặc các phụ kiện của nó).

(6)Khiếm Khuyết do Khách Hàng tự gia công, sửa chữa, thay đổi hoặc tháo dỡ Sản Phẩm.

(7)Khiếm Khuyết do các thiết bị khác ngoài Sản Phẩm.

(8)Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

(9)Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm vào các mục đích chưa được kiểm chứng hoặc chưa được dự tính đến hoặc sử dụng theo cách chưa được kiểm chứng hoặc chưa được dự tính đến.

(10)Khiếm Khuyết do cách sử dụng Sản Phẩm của Khách Hàng vi phạm các quy định.

2. Thời hạn bảo hành áp dụng đối với Sản Phẩm theo Quy Định Bảo Hành này là  ba (3) tháng - một (1) năm tùy mặt hàng, kể từ ngày JUN TRADING giao Sản Phẩm.

3. Những lỗi nhỏ như bị xước, bị hằn dấu vết, bị sứt mẻ, bị phai màu mà không khiến cho Sản Phẩm trở nên không sử dụng được thì không được coi là Khiếm Khuyết. Tuy nhiên, trong trường hợp JUN TRADING thừa nhận rằng những lỗi như bị xước, bị hằn dấu vết, sứt mẻ là những lỗi đặc biệt nghiêm trọng thì những lỗi như vậy sẽ được coi là Khiếm Khuyết.

4. Trong vòng một (1) tuần kể từ ngày nhận được Sản Phẩm, Khách Hàng có trách nhiệm xác nhận tên và số lượng Sản Phẩm, kiểm tra xem các mô tả, đặc điểm của Sản Phẩm có giống với những mô tả, đặc điểm được liệt kê trong Catalog/ Tài liệu hay không và kiểm tra xem Sản Phẩm có Khiếm Khuyết nào không. Nếu như có bất kỳ Khiếm Khuyết nào, Khách Hàng phải gửi thông báo bằng văn bản cho JUN TRADING, nơi mà Khách Hàng đã mua Sản Phẩm, trong vòng một tuần. Xin lưu ý rằng JUN TRADING có thể cho rằng Sản Phẩm không có Khiếm Khuyết để được bảo hành nếu như JUN TRADING không nhận được thông báo trong vòng một (1) tuần kể từ ngày Khách Hàng nhận được Sản Phẩm.

5. Khách Hàng sẽ bị tính phí đối với tất cả các thay thế và sửa chữa Sản Phẩm sau thời hạn, ngoài phạm vi bảo hành, hoặc không phải là đối tượng của Quy Định Bảo Hành này. Trong một số trường hợp, việc sửa chữa và thay thế là không thể thực hiện do bản chất, thời hạn sản xuất hoặc thông số kỹ thuật của Sản Phẩm.

3. Miễn trừ trách nhiệm

1. Ngoài những điều khoản được quy định trong Quy Định Bảo Hành này, hoặc ngoài các quy định pháp luật về trách nhiệm đối với sản phẩm có thể được áp dụng, JUN TRADING sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (cho dù thiệt hại đó là trực tiếp hay gián tiếp, thông thường hay đặc biệt), bất kỳ mất mát hay chi phí nào phát sinh liên quan đến Khiếm Khuyết của Sản Phẩm.
Những thiệt hại phát sinh liên quan tới Khiếm Khuyết của Sản Phẩm bao gồm thiệt hại gây ra bởi Khiếm Khuyết của hàng hóa được sản xuất bằng việc sử dụng Sản Phẩm, thiệt hại do việc thu hồi lại Sản Phẩm hay bất kỳ hàng hóa nào được sản xuất bằng việc sử dụng Sản Phẩm và các thiệt hại do việc không sử dụng được Sản Phẩm bao gồm thiệt hại do phải gián đoạn bất kỳ dây chuyền sản xuất nào tại nhà máy hay xưởng sản xuất của Khách Hàng.

2. Trách nhiệm cao nhất của JUN TRADING đối với các thiệt hại xuất phát từ hoặc liên quan đến Khiếm Khuyết của Sản Phẩm sẽ được hạn chế trong khoản đã được Khách Hàng chi trả thực tế cho JUN TRADING khi mua Sản phẩm bị lỗi. Trong mọi trường hợp, JUN TRADING sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, hoặc các thiệt hại mang tính kết quả hay phụ thêm của bất kỳ, bao gồm nhưng không hạn chế, các thiệt hại xảy ra do việc tổn thất về lợi nhuận.

3. Trong trường hợp JUN TRADING không phải là nhà sản xuất của sản phẩm hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định pháp luật về trách nhiệm đối với sản phẩm có thể được áp dụng, Khách Hàng có thể truy cứu bồi thường thiệt hại theo các quy định pháp luật về trách nhiệm đối với sản phẩm từ nhà sản xuất của sản phẩm đó.

4. Đặc biệt, JUN TRADING sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do hoặc có liên quan tới các trường hợp sau:

(1)Việc Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm vi phạm những thông báo lưu ý, cảnh báo hoặc các quy định khác trong Catalog, giấy chứng nhận bảo đảm hay bảo hành từ nhà sản xuất.

(2)Khiếm Khuyết của Sản Phẩm do hành vi cố ý hoặc vô ý của Khách Hàng.

(3)Khiếm Khuyết của Sản Phẩm do các sự kiện bất khả kháng.

(4)Các hành vi vi phạm quyền đối với các sáng chế, quyền đối với các phát minh, quyền đối với các thiết kế, quyền đối với các nhãn hiệu thương mại hay các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba có liên quan đến Sản Phẩm.

(5)Việc xuất khẩu Sản Phẩm hay sự chậm trễ trong xuất khẩu hay việc cấm xuất khẩu đối với Sản Phẩm là do các quy định của pháp luật hoặc pháp lệnh.

4. Điều khoản sử dụng

1. Quy Định Bảo Hành này chỉ áp dụng với việc mua và sử dụng Sản Phẩm trong lãnh thổ Việt Nam và không được áp dụng đối với các hoạt động diễn ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

2. Theo Quy Định Bảo Hành này, JUN TRADING có thể yêu cầu Khách Hàng hoàn trả lại sản phẩm cần được sửa chữa hoặc thay thế cho JUN TRADING. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, JUN TRADING không thể đưa nhân viên đến nơi của Khách Hàng để sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm.

3. Việc sản xuất và bán Sản Phẩm có thể bị dừng lại theo quyền của nhà sản xuất gốc. Xin hãy lưu ý rằng trong trường hợp này sẽ không thể thay thế Sản Phẩm bằng một Sản Phẩm khác giống y hệt.

JUN TRADING có thể xem xét, sửa đổi hoặc bổ sung Quy Định Bảo Hành này ("Sửa Đổi") và sẽ đưa Sửa Đổi này vào trong Catalog/ Tài liệu hoặc đưa lên trang web của JUN TRADING. Nếu Khách Hàng đặt mua Sản Phẩm sau khi có Sửa Đổi này, đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đồng ý với Sửa Đổi đó.

Có hiệu lực từ ngày 11/10/2018

 

TOP